Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (Zákazníci)

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým Lenia, s.r.o.  nakladá s osobnými údajmi, ktoré nám za účelom spolupráce poskytnete.

Spracujeme všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré budú iným spôsobom u nás uchované a ktoré sa vzťahujú na Vás spôsobom popísaným v tomto Prehlásení. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky www.leniahair.sk  ("webová stránka"), telefonických hovorov alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Prijatím prehlásenia o ochrane osobných údajov vyjadrujete, že ste porozumeli a súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v tomto Prehlásení. Ak nesúhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia, prosím, nepoužívajte webovú stránku, ani nám neposkytujte osobné údaje iným spôsobom.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek obavy alebo potrebujete viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom Info@Leniahair.Sk .

Ochrana Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú chránené iba kvalitou, záväzkom a vysokými štandardmi spoločnosti Lenia s.r.o., ale sú chránené aj zákonom. Zákon hovorí, že Vaše osobné údaje môžeme spracovať iba vtedy, ak na to existuje dôvod, a tento dôvod môže byť jeden z nasledovných:

• Pre naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
• Je to naša zákonná povinnosť
• Ak ste súhlasili so spracovaním
• Ak je to v našom legitímnom záujme
• Ak je to vo verejnom záujme
• Ak je to vo Vašom záujme

Legitímny záujem

Ak máme obchodný alebo komerčný dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, označuje sa to ako legitímny záujem. Vaše osobné údaje sú naďalej chránené a nesmieme ich spracovať spôsobom, ktorý by bol nečestný voči Vám alebo Vašim záujmom.

Ak použijeme legitímny záujem ako dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, povieme Vám o tom, čo sú naše legitímne záujmy a ponúkneme Vám spôsob pre vyjadrenie Vašich otázok alebo námietok. Závažné dôvody na spracovanie takýchto údajov, však, môžu prevážiť nad Vaším právom vzniesť námietku.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vždy, keď sú Vaše údaje uchovávané spoločnosťou Lenia s.r.o., zaistíme, aby boli chránené vhodným spôsobom a použité iba na prijateľné účely.

Vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete zákazníkom www.Leniahair.sk .

Ak už nie ste zákazníkom Leniahair, Vaše údaje budeme uchovávať po minimálne obdobie nevyhnutné pre účely stanovené v tomto Prehlásení a príslušné zákonné alebo regulačné povinnosti. Vaše osobné údaje môžu byť uchované dlhšie, pokiaľ ich nevieme vymazať z technických dôvodov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Ak sa rozhodnete neposkytnúť Vaše osobné údaje, môže nám to zabrániť v plnení zákonných povinností, plnení zmlúv alebo v poskytovaní služieb potrebných pre prevádzku Vášho účtu. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby.

Zhromažďované informácie

Informácie a údaje o Vás, ktoré môžeme zhromažďovať, používať alebo spracovávať, zahŕňajú nasledovné:

• Údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov na webovej stránke alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám pošlete cez našu webovú stránku alebo emailom
• Záznamy korešpondencie, či už cez webovú stránku, email, telefón alebo iným spôsobom
• Vaše odpovede na zákaznícke prieskumy alebo výskumy, ktoré sme zaslali
• Podrobnosti Vašich transakcií s nami, či už cez webovú stránku, telefón alebo iným spôsobom
• Podrobnosti o Vašej aktivite na webovej stránke, vrátane, ale nie výhradne prevádzkových údajov, lokalizačných údajov, prihlasovacích údajov a iných komunikačných dát.

Kde je to odôvodnené a neškodí to Vašim právam a slobode, zhromažďujeme tiež osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako napríklad internetové vyhľadávanie, Companies House (obchodný register), a komunikačné prostriedky.

Sociálne funkcie našich produktov

Ak sa rozhodnete zúčastniť niektorých sociálnych funkcií spojených s našimi produktmi (ako napríklad miestnosti pre chat), LeniaHair môže uchovávať, zaznamenávať alebo inak spracovávať tieto dáta.

Používanie cookies

Pre viac informácií o tom, ako používame cookies, si pozrite našu stránku Cookies

Osobné údaje, ktoré zdieľame s inými

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci bet365 skupiny a s týmito ďalšími organizáciami:

• Prepravné spoločnosti
• Platobné brány
• Google analytics
• Tretie strany, s ktorými nás požiadate (alebo nám povolíte) zdieľať Vaše údaje
• Tretie strany potrebné pre poskytnutie produktov alebo služieb, ktoré ste žiadali

V závislosti od produktov, ktoré budete používať, je možné, že budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré poskytujú tieto služby. Ak sú Vaše osobné údaje prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), požadujeme prítomnosť vhodných ochranných opatrení.

Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našich pridružených alebo dodávateľských spoločností a obchodným partnerom alebo právnym nástupcom nášho podniku.

Prenos dát mimo EHP


Vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP iba v prípade, že: 

• ste nám dali vyslovený súhlas, alebo
• je to potrebné pre zadanie alebo naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
• je to potrebné pre dodržanie zákonnej povinnosti

Ak prenesieme Vaše osobné údaje mimo EHP v rámci obchodnej skupiny alebo našim obchodným partnerom, vykonáme opatrenia na zaistenie ich ochrany na rovnakej úrovni ako v rámci EHP tým, že sa spoliehame na jedno z nasledujúcich: 

• Krajina, ktorá dostane Vaše osobné údaje, ponúka podľa Európskej komisie rovnakú úroveň ochrany ako EHP. Viac informácií nájdete na stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.
• Použijeme zmluvy, ktoré žiadajú príjemcu ochraňovať Vaše osobné údaje podľa rovnakých štandardov ako v rámci EHP.
• Ak sa jedná o prenos dát do USA, príjemca je registrovaný s Privacy Shield. Privacy Shield je systém, ktorý zaisťuje, že osobné údaje sú chránené na úrovni schválenej EÚ. Viac informácií o Privacy Shield nájdete na webovej stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.

V niektorých prípadoch môžeme byť prinútení zákonom poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane a môžeme mať obmedzenú kontrolu nad tým, ako sú touto stranou chránené.

Vaše práva ohľadom Vašich osobných údajov

Pomôžeme Vám, ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva ohľadom Vašich osobných údajov, vrátane týchto:

• Stiahnutie Vášho súhlasu v akejkoľvek situácii, kedy sme oň žiadali, čo ale nezruší platnosť akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania z obdobia, keď sme mali Váš súhlas
• Podanie sťažnosti na ktorýkoľvek príslušný úrad pre ochranu údajov
• Prístup k Vašim osobným údajom, ktoré uchovávame alebo spracúvame
• Oprava akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neaktuálne
• Vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame
• Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za určitých okolností
• Požiadanie nás, aby sme poskytli Vám alebo Vami nominovanej spoločnosti určité časti Vašich osobných údajov
• Možnosť namietať voči spracovaniu údajov, ak to robíme pre náš legitímny záujem
• Možnosť napadnúť rozhodnutie úplne vykonané automatickým procesom, pre vyjadrenie Vášho názoru a pre vyžiadanie kontroly rozhodnutia človekom

Pre viac informácií o týchto právach môžete kontaktovať Info@Leniahair.Sk 

Zmeny nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie môže byť z času na čas aktualizované, preto si ho občas znovu prečítajte.

Pokiaľ vykonáme nejaké podstatné zmeny v tomto Prehlásení, vyvinieme primerané úsilie Vás o tejto Veci vopred informovať emailom, upozornením na webovej stránke, či použitím iných dohodnutých komunikačných kanálov. Na zmeny Vás upozorníme vopred, a dáme Vám primerané časové obdobie na prehliadnutie a porozumenie týchto zmien predtým, ako nadobudnú platnosť.

Podstatné zmeny Prehlásenia o ochrane osobných údajov nebudú presadzované bez Vášho vysloveného súhlasu. Pokiaľ odmietnete súhlasiť so zmenami tohto Prehlásenia alebo neprijmete tieto zmeny v danom časovom období, je možné, že nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní niektorých alebo všetkých produktov a služieb.