Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.leniahair.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.leniahair.sk je:

Lenia, s.r.o.
Dunajska 8
811 08  Bratislava

IČO: 47 986 298

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v  oddieli Sro, vložka číslo 101986/B

E-mail: objednavky@leniahair.sk
Tel. číslo: 0902 827 458

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32 , 820 07 Bratislava

OBCHODNÉ PODMIENKY (PDF)

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Lenia, s.r.o., IČO 47 986 298 ,IČ DPH: SK2024180840 so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 101986/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci - spoločnosť Lenia, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar .

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie podľa § 2 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník:

   • osoba zapísaná v obchodnom registri,
   • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.leniahair.sk

Tovar - Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka - úkon Kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope.

Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.

Dopravné - cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a s poučením o odstúpení od zmluvy. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Článok II – Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.leniahair.sk.

2. Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri konkrétnom  Tovare.

3. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

4. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

5. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

6. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy.

7. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.leniahair.sk .“

8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

9. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri objednávke, nasledovné:

 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie VOP s Reklamačným poriadkom, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim.

10. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu – Spotrebiteľovi a Podnikateľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9 tohto článku VOP.

11. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Nejedná sa o číslo služby so zvýšenou tarifou.

Článok III – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

 • bankovým prevodom, alebo
 • priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
 • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. II bod 10 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný vlasový tovar - vyrábaný podľa požiadaviek Kupujúceho v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. II bod 10 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

6. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok IV – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 • písomne na adrese sídla Predávajúceho Lenia, s.r.o., Dunajská 8 , 811 01 Bratislava
 • e-mailom na adrese objednavky@leniahair.sk.

3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

STIAHNUŤ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PDF)

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša priame náklady na vrátenie tovaru Spotrebiteľ.

5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Z hygienického dôvodu nie je možné zakúpený výrobok – vlasový tovar vrátane parochní po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka je možná len pri nepoužitom pôvodne zabalenom tovare. Za použitie vlasového tovaru :

 • určeného na predĺženie sa považuje jeho nadpojenie na vlasový prameň spotrebiteľa.
 • CLIP IN sady a parochní sa považujú viditeľné známky nosenia, opotrebenie alebo farbenia

7. Odstúpiť od zmluvy nie je možné ani v prípade, pokiaľ vlasový tovar bol vyrábaný podľa požiadaviek spotrebiteľa- na objednávku (t.j. tónovanie vlasových prameňov do požadovanej farby podľa požiadavky spotrebiteľa na konkrétny farebný odtieň, alebo sa vyhotovujú na základe inej konkrétnej špecifickej požiadavky spotrebiteľa)

8. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe vykonanej spotrebiteľom, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Článok V – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

Kupujúci - spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VI – Reklamačný poriadok

1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: objednavky@leniahair.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje Predávajúceho,
 • opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
 • popis vady Tovaru čo najpodrobnejšie a
 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev Tovaru a pod.,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.

8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

 • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 • presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 • popis stavu výrobku,
 • výsledok posúdenia,
 • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18. Za vadu vlasového tovaru určeného na predĺženie sa nepovažuje zmena jeho vlastností vzniknutá v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného resp. nevhodného ošetrovania, taktiež v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Predpokladaná životnosť ruských vlasov určeného na predĺženie pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 12 -18 mesiacov. Predpokladaná životnosť ostatného vlasového tovaru určeného na predĺženie pri dodržaní správnej údržby je 3 -12 mesiacov.

19. Vlasový tovar určený na predĺženie je určený pre profesionálne použitie vyškolenou osobou – kaderníkom. Z toho dôvodu reklamácie na vlasy spôsobené neodborným použitím neuznávame. Na uznanie reklamácie je potrebné priložiť daňový doklad o tom, že ste si nechali vlasy predĺžiť vyškolenou osobou – kaderníkom.
Vlasový tovar určený na predĺženie je nutné zviazať pred odoslaním do copu t.j. všetky vlasy musia byť uložené v rovnakom smere a zabaliť tak, aby nedošlo k zamotaniu – znehodnoteniu vlasov, inak bude reklamácia zamietnutá.
Vypadávanie vlasov zo spojov je potrebné reklamovať vo vlasovom štúdiu alebo u kaderníka, ktorý vykonal predĺženie vlasov- vlasovým tovarom určeným na predĺženie. Lámanie vlasov, motanie vlasov, neuznávame za reklamáciu pretože sa jedná o výrobky z vlasov a patrí to k typickému opotrebovaniu vlasov nosením a používaním. Vlasy sa lámu ak nedodržíte správnu hydratáciu vlasov a používate žehličku na vlasy, kulmu, prípadne prídu do styku s morskou vodou. Motanie vlasov vzniká zanedbanou starostlivosťou. Je potrebné, aby ste si ich česali kefou na vlasy určenou na starostlivosť o predĺžené vlasy a pravidelne si ich česali. Používaním nesprávnej kefy resp. hrebeňa môžete spôsobiť zničenie spoju a jeho následného odpojeniu od Vášho vlasového prameňa.

Dôležité informácie

Ľudské vlasy točené, kučeravé, zvlnené, trvalené po umytí môžu prirodzene stratiť svoj pôvodný vlnitý tvar. Strata pôvodného vlnitého tvaru vlasov vplyvom vykonaného úkonu nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov resp. po umytí alebo po inom úkone rôzne postupne vlniť, točiť a zapletať, stratiť svoj pôvodný tvar, stratiť svoj lesk, strácať požadovanú farebnosť. Zvlnenie, točenie a zapletanie, strata pôvodného tvaru, strata lesku, strata farebnosti vlasov vplyvom vykonaného úkonu, umývaním a pôsobením rôznych vplyvov nie je vadou tovaru. Ľudské vlasy sa prirodzene vysušujú, vzhľadom k tomu, že sa nemôžu prirodzene vyživovať a mastiť. Ľudské vlasy nemajú prirodzenú výživu z korienkov vlasov, preto je veľmi dôležité používať vhodné prípravky na získanie požadovaných efektov a vlastností (lesk, farba, vláčnosť, ...), všetky úkony a všetky prípravky odporúčame najskôr odskúšať na malej časti vlasov a oboznámiť sa s ich účinkom. Vysušovaniu vlasov vplyvom vykonaného úkonu, nie je chybou tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že každé predĺženie, alebo zahustenie vlasov zaťažuje vlastné korienky vlasov a môže spôsobiť následné vypadávanie vlastných vlasov. Kupujúci je oboznámený s tým, že každý z použitých a zakúpených materiálov (mikrokroužky, pásky, parochne, vlasy ľudské, zakončenie na vlasoch, ako aj iný použitý materiál) môže u citlivejších ľudí na rôzne farby, kovy, obsiahnuté látky a použité materiály vo výrobkoch vyvolať rôzne alergické reakcie, napr.. sčervenanie pokožky, svrbenie hlavy, zvýšenie citlivosti pokožky a iné. Tieto nečakane vyvolané alergické reakcie nie sú chybou výrobku. Predávajúci nemôže dopredu vedieť u koho tieto alergické reakcie vzniknú a preto nepreberá zodpovednosť za takto vzniknutý stav a vzniknuté následky. Kupujúci musí sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku (otestovať si ho, či vyhovuje) a kupujúci sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a takto vzniknuté následky. V prípade spozorovania akýchkoľvek neprirodzených reakcii je povinnosťou kupujúceho okamžite bezodkladne odstrániť použité príčesky, parochne, nadpojené pramene vlasov aj ďalší použitý materiál z hlavy.

V prípade, že kupujúcemu nie sú jasne niektoré body, alebo vyjadrenia v týchto Obchodných podmienkach má povinnosť konzultovať tieto nejasnosti s predávajúcim dopredu pred kúpou tovaru resp, pred samotným použitím zakúpeného tovaru.

20. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok VII – Osobné údaje a ich ochrana

1. Ochrana osobných údajov (Zákazníci)

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým Lenia, s.r.o.  nakladá s osobnými údajmi, ktoré nám za účelom spolupráce poskytnete.

Spracujeme všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré budú iným spôsobom u nás uchované a ktoré sa vzťahujú na Vás spôsobom popísaným v tomto Prehlásení. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky www.leniahair.sk  ("webová stránka"), telefonických hovorov alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Prijatím prehlásenia o ochrane osobných údajov vyjadrujete, že ste porozumeli a súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v tomto Prehlásení. Ak nesúhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia, prosím, nepoužívajte webovú stránku, ani nám neposkytujte osobné údaje iným spôsobom.

2. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek obavy alebo potrebujete viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom Info@Leniahair.Sk .

3. Ochrana Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú chránené iba kvalitou, záväzkom a vysokými štandardmi spoločnosti Lenia s.r.o., ale sú chránené aj zákonom. Zákon hovorí, že Vaše osobné údaje môžeme spracovať iba vtedy, ak na to existuje dôvod, a tento dôvod môže byť jeden z nasledovných:

• Pre naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
• Je to naša zákonná povinnosť
• Ak ste súhlasili so spracovaním
• Ak je to v našom legitímnom záujme
• Ak je to vo verejnom záujme
• Ak je to vo Vašom záujme

4. Legitímny záujem

Ak máme obchodný alebo komerčný dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, označuje sa to ako legitímny záujem. Vaše osobné údaje sú naďalej chránené a nesmieme ich spracovať spôsobom, ktorý by bol nečestný voči Vám alebo Vašim záujmom.

Ak použijeme legitímny záujem ako dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, povieme Vám o tom, čo sú naše legitímne záujmy a ponúkneme Vám spôsob pre vyjadrenie Vašich otázok alebo námietok. Závažné dôvody na spracovanie takýchto údajov, však, môžu prevážiť nad Vaším právom vzniesť námietku.

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vždy, keď sú Vaše údaje uchovávané spoločnosťou Lenia s.r.o., zaistíme, aby boli chránené vhodným spôsobom a použité iba na prijateľné účely.

Vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete zákazníkom www.Leniahair.sk .

Ak už nie ste zákazníkom Leniahair, Vaše údaje budeme uchovávať po minimálne obdobie nevyhnutné pre účely stanovené v tomto Prehlásení a príslušné zákonné alebo regulačné povinnosti. Vaše osobné údaje môžu byť uchované dlhšie, pokiaľ ich nevieme vymazať z technických dôvodov.

6. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Ak sa rozhodnete neposkytnúť Vaše osobné údaje, môže nám to zabrániť v plnení zákonných povinností, plnení zmlúv alebo v poskytovaní služieb potrebných pre prevádzku Vášho účtu. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby.

7. Zhromažďované informácie

Informácie a údaje o Vás, ktoré môžeme zhromažďovať, používať alebo spracovávať, zahŕňajú nasledovné:

• Údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov na webovej stránke alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám pošlete cez našu webovú stránku alebo emailom
• Záznamy korešpondencie, či už cez webovú stránku, email, telefón alebo iným spôsobom
• Vaše odpovede na zákaznícke prieskumy alebo výskumy, ktoré sme zaslali
• Podrobnosti Vašich transakcií s nami, či už cez webovú stránku, telefón alebo iným spôsobom
• Podrobnosti o Vašej aktivite na webovej stránke, vrátane, ale nie výhradne prevádzkových údajov, lokalizačných údajov, prihlasovacích údajov a iných komunikačných dát.

Kde je to odôvodnené a neškodí to Vašim právam a slobode, zhromažďujeme tiež osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako napríklad internetové vyhľadávanie, Companies House (obchodný register), a komunikačné prostriedky.

8. Sociálne funkcie našich produktov

Ak sa rozhodnete zúčastniť niektorých sociálnych funkcií spojených s našimi produktmi (ako napríklad miestnosti pre chat), LeniaHair môže uchovávať, zaznamenávať alebo inak spracovávať tieto dáta.

9. Používanie cookies

Pre viac informácií o tom, ako používame cookies, si pozrite našu stránku Cookies

10. Osobné údaje, ktoré zdieľame s inými

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci bet365 skupiny a s týmito ďalšími organizáciami:

• Prepravné spoločnosti
• Platobné brány
• Google analytics
• Tretie strany, s ktorými nás požiadate (alebo nám povolíte) zdieľať Vaše údaje
• Tretie strany potrebné pre poskytnutie produktov alebo služieb, ktoré ste žiadali

V závislosti od produktov, ktoré budete používať, je možné, že budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré poskytujú tieto služby. Ak sú Vaše osobné údaje prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), požadujeme prítomnosť vhodných ochranných opatrení.

Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našich pridružených alebo dodávateľských spoločností a obchodným partnerom alebo právnym nástupcom nášho podniku.

11. Prenos dát mimo EHP


Vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP iba v prípade, že: 

• ste nám dali vyslovený súhlas, alebo
• je to potrebné pre zadanie alebo naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
• je to potrebné pre dodržanie zákonnej povinnosti

Ak prenesieme Vaše osobné údaje mimo EHP v rámci obchodnej skupiny alebo našim obchodným partnerom, vykonáme opatrenia na zaistenie ich ochrany na rovnakej úrovni ako v rámci EHP tým, že sa spoliehame na jedno z nasledujúcich: 

• Krajina, ktorá dostane Vaše osobné údaje, ponúka podľa Európskej komisie rovnakú úroveň ochrany ako EHP. Viac informácií nájdete na stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.
• Použijeme zmluvy, ktoré žiadajú príjemcu ochraňovať Vaše osobné údaje podľa rovnakých štandardov ako v rámci EHP.
• Ak sa jedná o prenos dát do USA, príjemca je registrovaný s Privacy Shield. Privacy Shield je systém, ktorý zaisťuje, že osobné údaje sú chránené na úrovni schválenej EÚ. Viac informácií o Privacy Shield nájdete na webovej stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.

V niektorých prípadoch môžeme byť prinútení zákonom poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane a môžeme mať obmedzenú kontrolu nad tým, ako sú touto stranou chránené.

12. Vaše práva ohľadom Vašich osobných údajov

Pomôžeme Vám, ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva ohľadom Vašich osobných údajov, vrátane týchto:

• Stiahnutie Vášho súhlasu v akejkoľvek situácii, kedy sme oň žiadali, čo ale nezruší platnosť akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania z obdobia, keď sme mali Váš súhlas
• Podanie sťažnosti na ktorýkoľvek príslušný úrad pre ochranu údajov
• Prístup k Vašim osobným údajom, ktoré uchovávame alebo spracúvame
• Oprava akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neaktuálne
• Vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame
• Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za určitých okolností
• Požiadanie nás, aby sme poskytli Vám alebo Vami nominovanej spoločnosti určité časti Vašich osobných údajov
• Možnosť namietať voči spracovaniu údajov, ak to robíme pre náš legitímny záujem
• Možnosť napadnúť rozhodnutie úplne vykonané automatickým procesom, pre vyjadrenie Vášho názoru a pre vyžiadanie kontroly rozhodnutia človekom

Pre viac informácií o týchto právach môžete kontaktovať Info@Leniahair.Sk 

13. Zmeny nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie môže byť z času na čas aktualizované, preto si ho občas znovu prečítajte.

Pokiaľ vykonáme nejaké podstatné zmeny v tomto Prehlásení, vyvinieme primerané úsilie Vás o tejto Veci vopred informovať emailom, upozornením na webovej stránke, či použitím iných dohodnutých komunikačných kanálov. Na zmeny Vás upozorníme vopred, a dáme Vám primerané časové obdobie na prehliadnutie a porozumenie týchto zmien predtým, ako nadobudnú platnosť.

Podstatné zmeny Prehlásenia o ochrane osobných údajov nebudú presadzované bez Vášho vysloveného súhlasu. Pokiaľ odmietnete súhlasiť so zmenami tohto Prehlásenia alebo neprijmete tieto zmeny v danom časovom období, je možné, že nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní niektorých alebo všetkých produktov a služieb.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

1. Prípadné spory medzi Predávajúcim - Lenia s.r.o. a Spotrebiteľom, má možnosť spotrebiteľ riešiť formou alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľovi odporúčame skôr ako pristúpi k takémuto kroku kontaktovať Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

2. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

4. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

5. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

6. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok X – Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

3. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2017